Infocenter / Rekryteringsstrategi / Rekryteringskostnader / Avtal24 och Monster hjälper ditt företag till rätt anställningsavtal!

Avtal24 och Monster hjälper ditt företag till rätt anställningsavtal!

Avtal24 och Monster hjälper ditt företag till rätt anställningsavtal!
Minska de ekonomiska riskerna och ge företaget och den nyanställdes rätt förutsättningar genom ett bra, fulltäckande anställningsavtal. Monsters samarbetspartner Avtal24 guidar dig genom de viktigaste frågorna, och ger tips på hur du skapar ett bra anställningsavtal just för ditt företag.
Varför behövs anställningsavtal?
Att upprätta ett heltäckande skriftligt anställningsavtal är alltid av stor vikt för att arbetsgivaren ska ha kontroll över sitt företag. Det går att ingå anställningsavtal muntligen, men eftersom det då i efterhand är svårt att visa vad som överenskommits är skriftliga anställningsavtal att rekommendera.
Arbetsgivare har enligt Lagen om anställningsskydd en skyldighet att inom en månad från anställningens början skriftligen informera den nyanställde om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Därför, och för att tydligt klargöra alla villkor och förutsättningar, är det viktigt att upprätta ett fulltäckande anställ­ningsavtal vid varje anställning. Och – kommer man inte överens om något speciellt när man anställer någon blir den nyanställde fast anställd direkt (s.k. tillsvidareanställning). Detta innebär att de regler i lagen om anställningsskydd (LAS) som är till för att skydda den anställde mot uppsägning börjar gälla direkt, och uppsägning då inte kan ske utan starka skäl. Vilket innebär att Arbetsgivaren genom att inte skriva ett anställningsavtal missat möjligheten att utnyttja en tidsbegränsad anställning, eller en provanställning, för att ”känna på” en nyanställd – något de flesta arbetsgivare vill.
Hur skaffar jag ett heltäckande anställningsavtal?
Ett heltäckande och juridiskt genomarbetat anställningsavtal kan fås genom en advokatbyrå inriktad på arbetsrätt. Ett annat sätt är att söka på nätet. Färdiga mallar är dock svåra att använda, eftersom de sällan är anpassade efter det specifika anställningsförhållandet, och kan innehålla svårförståeliga bitar som inte är önskvärda. Om man klipper och klistrar i dem kan man också missa viktiga delar eller kopplingar. Ett bättre alternativ är att använda Monsters samarbetspartner Avtal24, som erbjuder skräddarsydda och individuellt anpassade avtal på nätet, skapat av kompetenta jurister för en bråkdel av det pris en jurist annars tar. Genom att svara på olika frågor guidas man igenom avtalsskapandet steg för steg. Instruktioner och förklaringar ges i varje steg. Avtalet blir på så sätt anpassat till just den anställningssituation och de förhållanden man önskar, samtidigt som resultatet blir juridiskt genomarbetat eftersom det skapas genom applikationen. På detta sätt skapar lätt sitt anställningsavtal framför datorn, utan att behöva ha förkunskaper inom juridik. När man svarat på alla frågor betalar man och får sedan sitt avtal i PDF–format skickat till sin e-postadress. Om man inte vill lägga pengar på en advokat är detta ett enkelt och mycket prisvärt alternativ.
Vilket avtal passar? – VISSTID, PROVANSTÄLLNING ELLER TILLSVIDARE?
Visstidsanställningsavtal: används när någon ska anställas under en viss begränsad tid. Denna anställnings­form kan användas som längst i två år, efter denna tid blir anställningen automatiskt en tillsvidareanställning (s.k. fast anställning). Behovet av ett tydligt skriftligt anställningsavtal är särskilt stort då visstidsanställningen inte är baserad på ett bestämt antal timmar i veckan utan efter behov, och detta inte uttryckligen regleras i LAS.
Provanställningsavtal: Bör användas då avsikten är att anställa någon med så kallad fast anställning, men inte utan att först pröva hur personen passar in i företaget. När någon ny anställs i företaget brukar de flesta arbetsgivare vilja pröva hur den nyanställde funge­rar på arbetsplatsen, dennes kompetens och förmåga att samarbeta med övriga kolleger. Vikten av att rätt person anställs känner varje arbetsgivare till. Genom ett provanställningsavtal har arbetsgivare och arbetstagare 6 månader på sig att känna av varandra, och bestämma sig om arbetsförhållandet är rätt. En provanställning kan pågå i maximalt sex månader, sedan går an­ställningen automatiskt över i en tillsvidareanställning, om den inte sägs upp.
Tillsvidareanställningsavtal (fast anställning): Används då den anställde ska anställas tills vidare, dvs fast och för obegränsad tid. Om inget annat avtalas genom anställningsavtal förutsätts en anställning vara tillsvidare. Anställnings­formen innebär att alla skyddsregler som finns inom lagstiftningen för arbetstagaren blir tillämplig. Eftersom anställningsförhållandet ska vara länge, och uppsägning inte kan ske hur som helt, är det mycket viktigt att i anställningsavtalet komma överens om allt som kan ha betydelse för anställningsförhållandet. Är någon anställd tillsvidare krävs saklig grund för uppsägning och arbetsgivaren har en långtgående skyldighet att erbjuda annat jobb inom företaget i det fall att den ursprungliga positionen ändras.
Med avtal24s tjänst kan du anpassa de olika anställningsavtalstyperna efter ditt företags förutsättningar. Gå in på www.avtal24.se och läs mer, eller skapa ditt anställningsavtal direkt.