Infocenter / Rekryteringsstrategi / Kompetensförsörjning / Kompetensförsörjning: att övervinna kompetenskrisen

Kompetensförsörjning: att övervinna kompetenskrisen

Kompetensförsörjning: att övervinna kompetenskrisen

Med en fortsatt hög arbetslöshet i kombination med en trög återhämtning, fortsätter tidningsrubrikerna rapportera att ”det finns inga jobb därute”. Dock är arbetslösheten endast en del av problemet – en annan kris ligger i kandidatanskaffning och brist på kompetens.

Enligt Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät, som genomförs ungefär vartannat år, har företagens rekryteringssvårigheter fått konsekvenser i form av minskad tillväxt och svårigheter att möta marknadens efterfrågan. Nästan 4 av 10 företag tvingas skjuta på planerad expansion med hänsyn till svårigheter att rekrytera medarbetare med rätt kompetens.

Denna kompetensbrist är ett allt viktigare problem för organisationer att ta itu med. Nedan fyra strategier kan hjälpa dig att tackla utmaningar inom kandidatanskaffning och hantera successionsplanering.

Övertala blivande pensionärer med flexibla arbetsförhållanden. Vi blir allt fler i Sverige och dessutom allt äldre. Enligt beräkningar från Statistiska centralbyrån kommer drygt 1,9 miljoner svenskar att vara 65 år eller äldre 2015. Samtidigt räknar man med att den arbetsföra befolkningen (15-64 år) kommer att minska med 117 000 personer fram till 2030. Det gör det viktigt att ha en strategi för kunskapsöverföring på plats när rutinerade medarbetare slutar.

Många organisationer implementerar också strategier för att förmå sina äldre medarbetare att stanna längre. Att erbjuda flexibla arbetsförhållanden eller förmåner efter pensioneringen är några kreativa sätt att locka den äldre generationen att stanna.

Så kallade ”baby boomers” (födda 1946-1964) kan vara öppna för att omdefiniera tiden för pensionering på grund av osäkra ekonomiska tider, längre livslängd och en genuin vilja att stanna kvar inom företaget och bidra. Se till att arbetsplatsen är beredd att bemöta ett förändrat behov hos äldre arbetstagare.

Proaktiv utbildnings- och omskolningsstrategi. De bästa företagen betonar behovsanpassat, kontinuerligt och informationsbaserat lärande för att förbättra sina anställdas expertis och engagemangsnivå.

Lärande på arbetsplatsen måste byggas kring de färdigheter ni redan har, de färdigheter ni saknar och de färdigheter ni tror att ni kommer att behöva i framtiden. Företagets framgång kommer att mätas efter hur väl ni utbildar anställda för att fylla kompetensbristen.

Utvecklingsverktygen bör gå på djupet i syfte att nå högst antal personer. Onlineverktyg, forum för ”best practices”, mentorprogram, utbildning ”face-to-face”, elektroniska stödsystem, jobbhjälpmedel och utbildningsincitament – alla bör användas.  

Utbilda era ledare och chefer till att bli ”Talent Managers”. De har alltid varit inblandade i grundläggande talent management men i dagens starkt konkurrensutsatta kompetensmiljö måste de gå längre än så.

Därför behöver organisationer investera i sina chefer så att de proaktivt kan fylla viktiga behov som ni har idag samt även förutse framtida behov. Cheferna måste också ges verktyg för att kunna identifiera och ta itu med utvecklingen av kompetensbrister genom riktad utbildning av medarbetare.

Ett konkret sätt att utbilda sina ledare att bli talangchefer involverar att låta dem studera färdigheter hos högpresterande medarbetare samt att inkludera den oftast mycket specifika kompetensen i arbetsbeskrivningar när man rekryterar.

Samarbeta med lokala skolor. Ett sätt att hitta nya, unga talanger är att gå via de lokala skolorna samt att uppmuntra företagets ledare att gästföreläsa eller undervisa. Att erbjuda praktikplatser är även en möjlighet – något som ni, skolan och studenterna har att vinna på.

I takt med att demografin och arbetstagares kvalifikationer skiftar, behöver organisationer som vill lyckas implementera mångfasetterade talent management-strategier för att kunna bygga upp samt bibehålla en konkurrenskraftig arbetskraft. Genom att proaktivt vårda och påverka såväl befintliga som framtida anställda, kan företag få en fördel och blomstra, även i svårare ekonomiska tider.