Infocenter / Personalhantering / Personalrelationer / Hur förhindrar jag åldersdiskriminering på arbetsplatsen?

Hur förhindrar jag åldersdiskriminering på arbetsplatsen?

Hur förhindrar jag åldersdiskriminering på arbetsplatsen?

Från nuläget fram till år 2030 förutspås den arbetsföra befolkningen (15-64 år) minska med 117 000 personer. Detta, i kombination med att vi i framtiden kan behöva arbeta längre för att få ut en någorlunda bra summa i pension varje månad, innebär att vår inställning till att anställa och behålla äldre personal behöver få sig en djupgående översyn.

Åldersdiskriminering är givetvis olagligt i Sverige. Men, bättre än regleringar, hjälper rättvisa och bekämpning av diskriminering på arbetsplatsen till att attrahera, motivera och behålla personal ur olika generationer, samt förbättra ert rykte som arbetsgivare.

Så, vad behöver du som arbetsgivare göra för att möta dina juridiska skyldigheter och även skapa en rättvis arbetsplats? Här är Monsters checklista för att se till att du inte åldersdiskriminerar.

Förstå problemet
Överväg först alla aspekter av anställningsprocessen, för att säkerställa att ni inte, direkt eller indirekt, åldersdiskriminerar. Se över er rekryteringspolicy, anställningsvillkor, befordringar och förflyttningar, utbildning, uppsägning och varsel. Granska dessutom riktlinjer och rutiner för att identifiera områden som påverkas av ålder, exempelvis sjukledighet, semester och flexibel arbetstid. Nu bör du bedöma hela din personal – från direktörer till chefer till verkstadsgolvet – för att identifiera eventuella åldersrelaterade trakasserier eller mobbning. 

Upprätta en policy
Policyn bör omfatta definitioner av åldersdiskriminering med exempel, och även processer för rapportering och hantering av klagomål. Exempelvis om en chef ser ett oacceptabelt beteende måste denna direkt vidta åtgärder som har definierats av företaget. I första hand kan det innebära att personen som har blivit utsatt tas åt sidan för att utvärdera situationen från deras perspektiv.

Om den utsatta personen inte vill vidta formella åtgärder just då, kan det innebära en informell varning till förövaren, där effekten av beteendet pekas ut och denne uppmanas att sluta. Om trakasserierna inte slutar, eller om den mobbade så föredrar, kan det bli nödvändigt att vidta formella åtgärder inom organisationens normala disciplinära förfaranden. Framförallt är det viktigt att se till att policyn uttrycker ett engagemang för en stödjande arbetsmiljö för alla anställda – i alla åldrar.

Se till att dina ledare är ombord
Se till att dina direktörer och chefer är inte bara är bekanta med lagen och företagets nya policy, men att de också är lika engagerade som du och kan upprätthålla det.

Tydliggör organisationens ståndpunkt
Kommunicera tydligt din policy för åldersdiskriminering genom att tillkännage den på ett möte med hela personalen, samt publicera den i detalj på exempelvis intranätet. Införliva den i personalhandboken om ni har en sådan.

Utbilda för att förhindra
Om ni inte har någon intern expertis i ämnet, anlita en specialist för att genomföra obligatoriska utbildningar i ämnet för att öka medarbetarnas medvetenhet. Utbildningen bör syfta till verkliga förändringar i förståelse och beteende och täcka områden som, inte bara vad ”diskriminering” och ”trakasserier” innebär, men också varför det är sårande, olagligt och helt oacceptabelt. Säkerställ att personalen vet vad de ska göra om dem antingen bevittnar eller utsätts för diskriminering. Lyft fram och uppmuntra det individuella ansvaret. 

Omvärdera befordran och utbildning
Möjligheter till befordran, arbetsrelaterad fortbildning eller andra utvecklingsmöjligheter bör vara tillgängliga för alla anställda oavsett ålder. Förutom om du har välgrundade, objektiva och rättsligt motiverande skäl för att ha ålder som kriterium. Se till att typ av och plats för utbildning är lämplig för människor i alla åldrar och att alla berättigade uppmuntras att delta.

Uppmuntra mentorskap
Generellt sett är företag som omfamnar mentorskap varma och inkluderande arbetsplatser. Para ihop anställda i olika åldrar. Alla, oavsett ålder, kan förmedla sina erfarenheter – både uppåt och nedåt – och hjälpa andra att utvecklas genom sina unika kunskaper och färdigheter.