Infocenter / Personalhantering / Anställdas prestation / Hur ska jag utvärdera anställda?

Hur ska jag utvärdera anställda?

Hur ska jag utvärdera anställda?

Alltför många chefer tycker att en anställd som gör sitt arbete har gjort tillräckligt för att berättiga deras existens och att utvärderingar bara är slöseri med tid. Görs det dåligt, så kan det vara så att de har rätt!

Utvärderingar är ett ovärderligt redskap för att belöna prestationer och förbättra resultat. Cheferna får veta hur de olika kuggarna i maskineriet fungerar och får dokumenterat om en anställds prestationer skulle sjunka ner under en acceptabel nivå. Den anställde tjänar på positiv bekräftelse för sitt arbete och riktlinjer för hur han/hon ska gå vidare i sitt arbete. De får också möjlighet att höra vilka områden de kan bli bättre på och får möjlighet att ge förslag och idéer på förbättringar.

Det är tydligt att det innebär fördelar för alla inblandade. Här är lite tips på hur du kan göra utvärderingarna till årets mest produktiva möten på ditt företag.

  • Regelbundna – Utvärderingar bör göras en eller två gånger om året. De är egentligen bara en formalitet för att dokumentera sådant som ni redan diskuterat, så om dina anställda är förvånade över något av det du säger så är det något som saknas i ditt ledarskap.
  • Förberedda – Visa ett äkta intresse genom att ordentligt begrunda dina anställdas resultat och ta upp specifika punkter till diskussion. Be dem att jämföra och gradera sina resultat mot målsättningarna före utvärderingen.
  • Rättvisa – Använd samma normer för samtliga anställda som gör samma arbete och ge anställda med problem en överenskommen frist för att förbättra sina insatser Det enklaste sättet att säkerställa detta är med standardiserade formulär så att jämförelser sker på lika villkor.
  • Positiva – Hela idén med utvärderingar är att förbättra prestationerna, inte att hitta fel eller peka ut syndabockar. Inled alltid i positiv anda; och vid diskussion om problemområden, fokusera på att hitta lösningar.
  • Objektiva – Använd en gemensam gradering och försök att hålla tillbaka dina personliga åsikter. Var dock inte rädd att ge en balanserad bild som innehåller både positiv och negativ kritik.
  • Framåtsträvande – Genom att arbeta tillsammans med att sätta upp mål som kan mätas och är realistiska ökar möjligheten till att de också kan uppnås.
  • Tydliga – Mot slutet, se till att den anställde vet exakt vad som förväntas och vilka de kommande stegen är. Alla företag skiljer sig när det gäller om en utvärdering ska göras i samband med en löneförhandling eller inte. Vilken policy ni än har, se till att den anställde förstår den.

Vänta inte tills det är dags för utvärdering med att låta de anställda få feedback på sina insatser. Visa uppskattning för väl utfört arbete och agera tidigt om prestationerna inte är fullgoda. Utvärderingar är mycket viktiga men kontinuerlig feedback på dem är nyckeln till effektiva prestationsförbättringar.