Har du rätt lön?

Har du rätt lön?

Lär dig mer om din lön!

Hur mycket tjänar du?

Pratar du öppet med dina kollegor om vad du har i lön? Enligt vår undersökning så är 8 av 10 personer öppna gentemot alla, eller några, av sina kollegor med vad de har i lön. 5 av 10 uppger att deras arbetsplats är helt eller delvis öppna med vilka löner de anställda på företaget har. När vi frågade vad inställningen är till att företag är öppna med vilka löner de anställda har så sa hälften (49%) att de är ganska eller mycket positivt inställda till det.[1] Om du inte redan pratar med dina kollegor om lön så kan det vara läge att göra det.

Har din kollega högre lön än du?

Att inte veta vad kollegorna har i lön kan leda till en känsla av att vara förfördelad på sin arbetsplats. Vår undersökning visar att 1 av 3 tror att deras lön står sig dåligt i jämförelse med andra som har samma titel och arbetsuppgifter som de själva har. Endast 27% anser att deras lön står sig bra i jämförelse och 42% svarade att den varken står sig bra eller dåligt. [1] Med större öppenhet så behöver du inte leva i ovisshet om hur din egna lön står sig i jämförelse.

Är lönetransparens enbart positivt?

Är det bara positivt om medarbetare öppnar upp sig och börja diskutera löner? Om det visar sig att du ligger lågt i relation till kollegorna kan ditt självförtroende få sig en törn. Det kan också vara jobbigt om det visar sig att du tjänar mer och kollegorna börjar ifrågasätta om din lön verkligen är motiverad. Kom dock alltid ihåg att det är arbetsgivarens sak att se till att lönerna sätts korrekt och rättvist.

Att en arbetsplats är öppen med de anställdas löner, så kallad lönetransparens, gör att det krävs kommunikation från arbetsgivaren och att det måste finnas en godtagbar förklaring till eventuella löneskillnader. De flesta privatanställda tjänstemän har individuell lönesättning. Tanken är att skillnader i lön och påslag ska baseras på medarbetarnas prestationer.

Lönediskriminering är olagligt

Det är olagligt för arbetsgivare att diskriminera anställda och det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk till­hörighet, religion eller annan tros­uppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. [2]

Ända sedan Romfördraget 1957 har principen om lika lön för lika arbete för kvinnor och män varit rådande inom EU. EU-kommissionen anser dock att Sverige och övriga EU-länder inte har kommit tillräckligt långt i det här arbetet. Lönegapet mellan könen är 14 procent i EU-området.[3] Detta har lett till ett direktivförslag om obligatorisk lönetransparens på företag.

Om förslaget går igenom så innebär det att arbetsgivare med 250 eller fler anställda, årligen ska ta fram information om löneskillnader mellan kvinnor och män. Informationen ska publiceras på arbetsgivarens webbplats eller på annat sätt göras tillgänglig för allmänheten. Om du som anställd tror dig vara diskriminerad så kan den här statistiken användas som bevisning för omotiverade löneskillnader.

Lönegapet mellan kvinnor och män

Enligt SCB uppgår kvinnors löner i genomsnitt till 90 procent av männens. Det betyder att det ojusterade lönegapet är 10 procent. Tar man hänsyn till skillnader i ålder, utbildning, yrke, sektor och arbetstid minskar lönegapet till 5 procent vilket är en oförklarad löneskillnad.[4] En oförklarad löneskillnad är precis som det låter den skillnad mellan kvinnors och mäns löner som inte går att förklara och därmed kan anses vara både omotiverad och orättvis.

Vår undersökning visar att män i högre utsträckning än kvinnor är negativa till lönetransparens: 13% jämfört med 7%. Det visade sig också att sannolikheten att du har en månadslön över 40 000 kr är dubbelt så hög om du är man som om du är kvinna: 26% av männen i vår undersökning hade en månadslön på över 40 000 kr men endast 13% av kvinnorna hade det.[1] De här siffrorna kanske talar för nyttan i EU-kommissionens förslag? Mer lönetransparens gör att löneskillnader mellan könen blir synliga och måste vara välmotiverade av arbetsgivarna för att kunna behållas.

Vilken nivå ska du lägga ditt löneanspråk på?

 Om förslaget blir verklighet så skulle det bland annat innebära att arbetsgivare ska informera arbetssökande om lönenivå eller lönespann vid utlysningen av en tjänst eller inför en arbetsintervju, utan att den arbets­sökande har efterfrågat detta. Det här är goda nyheter för unga personer på väg ut i arbetslivet då det kan vara svårt att veta vilken nivå man ska lägga sig på vid jobbansökningar och löneanspråk. Vår statistik visar att 2 av 10 unga vuxna inte vet om de får en skälig lön för det arbete som de utför och 4 av 10 i åldern 18-29 år tror att deras lön står sig dåligt i jämförelse med andra som har samma titel och arbetsuppgifter som de själva har. [1]

Om arbetsgivare är öppna med vilket lönespann en tjänst har blir det inte bara lättare att lägga ett löneanspråk utan det blir även lättare att besluta om det är värt att lägga tid på en ansökan och hela processen det innebär att söka jobbet. Det skulle även kunna vara fördelaktigt för arbetsgivarna att inte behöva gå hela vägen med en jobbansökande, bara för att i sista skedet få veta att lönenivån inte motsvarar förväntningarna och att rekryteringen inte kan genomföras.

Är du nöjd med din lön eller är det dags att gå vidare?

Hälften av deltagarna i vår undersökning (48%)  anser att de inte får en skälig lön för det jobb som de utför! [1] Om du inte är nöjd med ditt nuvarande arbete eller din lön så finns det många lediga jobb ute nu att söka. Skapa din profil här på Monster och påbörja sökandet efter ditt nästa jobb. Du kan även välja att bli sökbar för rekryterare och arbetsgivare och då kan ditt nästa jobb hitta dig! Monster hjälper dig att hitta den bästa matchningen.

 

Skapa Profil

 


[1] Marknadsundersökning utförd av YouGov Sverige på uppdrag av Monster Sverige i maj 2021. Deltagare: 700 st. Resultatet har viktats och är representativt för den svenska befolkningen 18+ år.

[2] Diskrimineringslag (2008:567)

[3] https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20200109STO69925/lonegapet-mellan-kvinnor-och-man-definitioner-och-orsaker

[4] SCB